Flag Dutch Language

Veel gestelde vragen (faq) ...

Ja, dat is mogelijk. InsideInsight biedt de mogelijkheid per kostenrekening een of meer eenheden te definiëren, evenals de bijbehorende capaciteitseenheid en het aantal capaciteitseenheden. Per eenheid kunnen vervolgens de aantallen en het bijbehorende (standaard) tarief worden vastgelegd. Een cost driver zal dan, op basis van het aantal eenheden per bestemming, kosten en capaciteit alloceren naar elke bestemming die in de cost driver is vastgelegd. Overigens kan voor elke kostensoort met dergelijke eenheden gewerkt worden, denk bijvoorbeeld aan kosten van halffabricaten en onderdelen. Deze mogelijkheid voorkomt een tijdrovend en moeizaam proces voor het analyseren en in verband brengen van kosten met ‘resources’, namelijk voor die kosten waaraan in feite te kwantificeren eenheden ten grondslag liggen.

Ja, InsideInsight ondersteunt zero-based budgettering. Voor geplande afzet/productie van goederen en/of diensten kunnen de kosten van de daarvoor uit te voeren activiteiten berekend worden. Vervolgens kunnen de kosten en benodigde capaciteit van de voor die activiteiten benodigde mensen en middelen (resources) berekend worden. Voorwaarde is dat per activiteit de genormeerde/standaard tijd per eenheid product/dienst is vastgelegd, evenals de genormeerde/standaard vraag naar capaciteit per resource.

Ja, dat kan. Een kostenmodel kan doorgerekend worden met bijvoorbeeld gebudgetteerde gegevens en, los daarvan actuele gegevens. De resultaten van de doorrekeningen op het niveau van bijvoorbeeld afdeling, proces, subproces en/of activiteit kunnen gebruikt worden voor budgetbeheer. Verschillenanalyses zijn mogelijk op elk nivo en de herkomst van kosten en capaciteit is altijd tot op het laagste niveau inzichtelijk. De verslagleggingperioden kiest u zelf en zijn afhankelijk van de financiële kalender die u definieert voor een bepaald model, u kunt bijvoorbeeld werken met 4-wekelijkse perioden, kalendermaanden of kwartalen.

Nee, dat hoeft niet. Verschillende scenario’s kunnen ook als afzonderlijke waardeklasse toegevoegd worden in een bestaand model, met of zonder wijzigingen in de structuur van het bestaande model. De “kosten-drivers” zullen dan, wat de afzonderlijke waardeklassen betreft (deels) andere verbanden leggen en andere kwantitatieve gegevens bevatten. Op deze manier kunnen tot maximaal 10 waardeklassen (en dus evenzoveel scenario’s) per model gebruikt worden.

Ja, dat kan. Het eenvoudigst is een “kosten variatie index” vast te leggen voor de betreffende kostensoort en het model vervolgens weer door te rekenen (de kosten variatie index al dan niet in een aparte waardeklasse indien u de resultaten met en zonder index naast elkaar wilt zien). In het hele model, in de hele “cost flow”, worden kostenbedragen die “geraakt” zijn door de index als zodanig gekenmerkt, tot uiteindelijk op het niveau van producten/diensten.

Nee, dat hoeft niet. InsideInsight maakt onderscheid in ‘globale’ gegevens en ‘model’ gegevens. In eerste instantie worden de meeste gegevens als ‘globale’ gegevens vastgelegd, zoals ‘drivers’, ‘resources’ en processen en activiteiten. Tijdens het modelleren kunnen dan eenvoudigweg die componenten in het model gekopieerd worden die benodigd zijn. De ‘globale’ gegevens kunt u dan zien als bibliotheek waaruit u net zo vaak kunt putten als nodig is.

Er is geen maximum aan het aantal componenten dat een model kan omvatten. Het is mogelijk om bijvoorbeeld een rekeningschema van enkele tientallen tot duizenden rekeningen te importeren met, per rekening, saldi tot 12 of meer perioden en per periode tot aan 10 waardeklassen. Maar ook het aantal ‘resources’, processen/ activiteiten en producten of diensten is niet aan een maximum gebonden.

Wel is het aan te bevelen modellen niet te groot en complex op te zetten, zeker wanneer de detailleringgraad van de modellen zodanig wordt dat dit geen waarde toevoegt aan de uitkomsten. Een te grote detailleringgraad suggereert een precisie die er in feite meestal niet is.

Ja, er kunnen zo veel bedrijven/organisaties gedefinieerd worden als nodig is en, per bedrijf/organisatie, zo veel modellen als nodig.

Ja, dat kan. Voor het alloceren van activiteitskosten waarvoor normtijden beschikbaar zijn kunt u die normtijden vastleggen in een tijdsvergelijking. De allocatie gebeurt dan volledig op basis van de tijdsvergelijkingen (Time-Driven Activity Based Costing). Voor overige allocaties zijn een aantal andere methoden via ‘drivers’ beschikbaar.

Ja, dat is mogelijk. U kunt zelf ‘ondersteuningsniveaus’ definiëren en activiteiten naar dit gezichtspunt kenmerken. Te denken valt aan, naast ‘business unit ondersteunend’, ‘productondersteunend’, ‘klantondersteunend’ en ‘organisatieondersteunend’. Kosten en capaciteitsinzet kunnen dan altijd ook naar deze gezichtspunten zichtbaar gemaakt worden, wat vaak tot opmerkelijke inzichten en kostenbesparingsmaatregelen leidt.

Overcapaciteit en de kosten daarvan worden niet gealloceerd naar activiteiten en vervolgens naar producten/diensten. De kosten zouden wel via aparte ‘drivers’ op basis van een min of meer willekeurige grondslag toegewezen kunnen worden aan producten/diensten; maar dit is inderdaad veelal niet verstandig omdat dan geen reëel inzicht in kostprijzen ontstaat. Zinvoller is het dan die kosten via een aparte ‘driver’ te alloceren naar bijvoorbeeld een speciaal voor dit doel gedefinieerd kostenobject op ondernemingsniveau. Op deze manier is een zinvoller inzicht te krijgen in kosten van producten/diensten enerzijds en de totale kosten van overcapaciteit. Alle detailinformatie van de capaciteitsbezetting van ‘resources’ blijft ook altijd beschikbaar. Goede en volledige capaciteitsinformatie is een voorwaarde voor een goede capaciteitsplanning.

 

Grafische interface

Krachtige, interactieve en meest geavanceeerde grafische interface die beschikbaar is voor het analyseren van complexe modellen

Lees meer ...

Dashboard

Direkte toegang tot stuurinformatie en kritieke succesfactoren via krachtig management dashboard

Lees meer ...

Getting started

Hulp nodig om te starten met Performance Management?
Ontmoet Gary Cokins …


“Testimonials”

Overzicht funktionaliteiten”